Algemene Voorwaarden

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Nordesign (hierna te noemen “Nordesign”), een onderneming met adres Keurenplein 41, 1069 CD, Amsterdam. Nordesign is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58218041.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de navolgende betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld:

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden als hierna vermeld.
Bedrijf: de Wederpartij handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
BW: het Burgerlijk Wetboek.
Opdracht: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Nordesign voor of ten behoeve van de Wederpartij verricht.

Dienstverlening op afstand: een overeenkomst die tussen Nordesign en de Wederpartij wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor dienstverlening op afstand waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen Nordesign en de Wederpartij.
Wederpartij: het Bedrijf dat deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van een Dienst.

Tenzij de Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen, geldt bij de interpretatie van de Algemene Voorwaarden dat het enkelvoud wordt geacht mede het meervoud te omvatten en vice versa en een verwijzing naar een mannelijke vorm wordt mede geacht te omvatten een verwijzing naar een vrouwelijke vorm en vice versa.

Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen Nordesign en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Nordesign, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen partijen.

Offertes en/of aanbiedingen

 1. Alle offertes en/of aanbiedingen waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, gelden als een vrijblijvend aanbod en kan steeds worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten. Aanbiedingen/offertes kunnen door Nordesign tevens binnen zeven dagen na ontvangst van aanvaarding schriftelijk worden herroepen, in welk geval tussen partijen geen overeenkomst tot stand is gekomen.
 2. Alle offertes en/of aanbiedingen van Nordesign zijn 14 dagen geldig, tenzij anders vermeld.
 3. Nordesign kan niet aan zijn offertes en/of aanbiedingen worden gehouden indien deWederpartij op basis van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte en/of aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte en/of aanbieding opgenomen aanbod dan is Nordesign daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Nordesign anders aangeeft.

Totstandkoming overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de offerte en/of aanbieding van Nordesign.
 2. Offertes en/of aanbiedingen kunnen uitsluitend schriftelijk worden aanvaard (daaronder ook begrepen langs elektronische weg). Nordesign is niettemin gerechtigd een mondelinge aanvaarding te accepteren alsof deze schriftelijk zou zijn gedaan.
 3. Op het moment dat Nordesign van de Wederpartij een opdrachtbevestiging ontvangt, komt een Overeenkomst tussen partijen tot stand, dan wel op het moment dat Nordesign feitelijk begint met de uitvoering.
 4. De Overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.

Uitvoering overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt door Nordesign naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uitgevoerd. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Nordesign bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de Opdracht wordt uitgevoegd. Nordesign is gerechtigd bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Nordesign is gerechtigd de Overeenkomst in fasen uit te voeren. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Nordesign het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is Nordesign niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

Wijzigingen en meerwerk

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen stelt Nordesign de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot wijziging van de Overeenkomst.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd/aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Nordesign zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk inlichten.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, licht Nordesign de Wederpartij hierover van te voren in.
 4. Indien een vast tarief of vaste prijs is overeengekomen, zal Nordesign daarbij aangeven in hoeverre de wijziging/aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op het tarief/de prijs. Hierbij zal Nordesign proberen te trachten – voorzover mogelijk – vooraf een prijsopgave doen.
 5. Nordesign zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging/aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Nordesign kunnen worden toegerekend.
 6. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen partijen zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

Verplichtingen Wederpartij

 1. De Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, instructies en/of materialen waarvan Nordesign aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn.
 2. Nordesign is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Nordesign is uit gegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Nordesign kenbaar behoorde te zijn.
 3. Indien de door de Wederpartij verstrekte materialen zijn beschermd door het intellectuele eigendom, garandeert de Wederpartij hij beschikt over de vereiste licenties.
 4. De Wederpartij dient zich te onthouden van gedragingen welke het voor Nordesign onmogelijk maakt de Opdracht naar behoren uit te voeren.
 5. Indien de Wederpartij niet aan zijn verplichtingen, zoals opgenomen in dit artikel, heeft voldaan, heeft Nordesign het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke prijs of tarieven aan de Wederpartij in rekening te brengen.

Herziening

 1. Na levering van de Dienst komt aan de Wederpartij het recht toe op twee herzieningen van de Dienst zonder dat de Wederpartij een aanvullende vergoeding verschuldigd is, tenzij expliciet anders overeengekomen. Na levering van de Dienst komt aan de Wederpartij het recht toe op twee herzieningen van de Dienst zonder dat de Wederpartij een aanvullende vergoeding verschuldigd is, tenzij expliciet anders overeengekomen.
 2. Meer herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de prijs inbegrepen en zullen apart in rekening worden gebracht tegen het geldende tarief van Nordesign.

Prijzen

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn de door Nordesign aangegeven prijzen en tarieven altijd exclusief BTW.
 2. De prijzen en tarieven zijn exclusief verzend-, reis-, verblijf- en andere onkosten, tenzij anders overeengekomen.
 3. Indien niet uitdrukkelijk een tarief is overeengekomen, zal het tarief worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke tarieven van Nordesign.
 4. Van alle bijkomende kosten zal Nordesign tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten aan de Wederpartij door kunnen worden berekend.
 5. Indien Nordesign bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste prijs of vast tarief overeenkomt, is Nordesign gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het de prijs of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.
 6. In het geval Nordesign voornemens is de prijs of het tarief te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 7. Indien de verhoging van de prijs of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:
  1. de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Nordesign rustende verplichting ingevolge de wet;
  2. de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, belastingen, productiekosten, valutawisselkoersen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
  3. Nordesign alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren; of
  4. bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

Betaling

 1. Betaling geschiedt door middel van overmaking op een door Nordesign aangewezen bankrekening, tenzij anders overeengekomen.
 2. Nordesign zal voor het door de Wederpartij verschuldigde bedragen een factuur sturen. De betalingstermijn van elke factuur is 30 dagen na de datum van de betreffende factuur, tenzij anders aangegeven op de factuur of anders overeengekomen.
 3. Facturatie vindt per kwartaal plaats, tenzij anders overeengekomen.
 4. Nordesign en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt inevenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, dient de Wederpartij te betalen volgens de termijnen en de percentages zoals neergelegd in de Overeenkomst.
 5. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op.
 6. De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
 7. In geval van niet of niet-tijdige betaling, is de Wederpartij zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan met ingang van de datum waarop de betaling verschuldigd werd, de wettelijke handelsrente verschuldigd tot de dag der algehele voldoening, waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend over een gehele maand
 8. Een door de Wederpartij gedane betaling strekt in de eerste plaats in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en tenslotte op opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeld de Wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op latere facturen.
 9. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.
 10. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Nordesign recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van €40 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.
 11. In geval van faillissement, surseance van betaling, liquidatie, algeheel beslag op vermogensbestanddelen, overlijden of curatele zijn de vorderingen van Nordesign en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Nordesign onmiddellijk opeisbaar.
 12. Eventueel gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen tevens voor rekening van de Wederpartij.
 13. De Wederpartij dient de Opdracht op het moment van de uitvoering, maar in ieder geval binnen 7 dagen na uitvoering, te onderzoeken of de uitgevoerde Opdracht aan de Overeenkomst beantwoord.
 14. Klachten behoren binnen 7 dagen na uitvoering van de Opdracht schriftelijk aan Nordesign gemeld te worden.
 15. Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien de klacht niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van de Opdracht of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.
 16. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij Nordesign binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van de klacht.

Leveringstermijn

 1. Indien voor de levering een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nooit te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.
 2. Nordesign is niet aansprakelijk in het geval van voor de Wederpartij schadelijke gevolgen wegens overschrijding van leveringstermijnen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Nordesign.
 3. Indien Nordesign gegevens, materialen of instructies nodig heeft van de Wederpartij die noodzakelijk zijn voor de levering, vangt de levertijd aan nadat de Wederpartij deze aan Nordesign heeft verstrekt.
 4. Voor de overeengekomen leveringstermijnen geldt niet dat Nordesign na het verstrijken hiervan van rechtswege in verzuim is. Hiervoor is telkens een nadere schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij Nordesign een termijn van minimaal 14 dagen zal worden gegund om haar verplichtingen na te komen.
 5. Een ingebrekestelling is niet vereist indien de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Nordesign zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Indien Nordesign binnen deze termijn niet alsnog levert, heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst te ontbinden conform artikel 265 Boek 6 van het BW.

Overmacht en onvoorziene omstandigheden

 1. Een tekortkoming kan niet aan Nordesign of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
 2. In de Algemene Voorwaarden wordt onder overmacht verstaan, naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Nordesign geen invloed kan uitoefenen en waardoor Nordesign niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. Onder overmacht van Nordesign wordt in ieder geval verstaan:
  1. stakingen;
  2. storingen in het verkeer;
  3. overheidsmaatregelen die Nordesign verhinderen haar verplichtingen tijdig dan weldeugdelijk na te komen;
  4. relletjes, oproer, oorlog;
  5. verkeersbelemmeringen;
  6. gebrek aan arbeidskrachten;
  7. extreme weersomstandigheden;
  8. brand;
  9. in-, uit- en/of doorvoerverboden; en/of
  10. elke omstandigheid waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd tengevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Nordesign in redelijkheid niet door de Wederpartij mag worden verlangd.

Beëindiging overeenkomst

 1. Nordesign kan te allen tijde de Overeenkomst beëindigen.
 2. Partijen kunnen de Overeenkomst schriftelijk tussentijds opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.
 3. Partijen kunnen de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen, in geval van:
  1. aanvraag door of verlening van surseance van betaling aan de andere partij;
  2. aanvraag van faillissement door of faillietverklaring van de andere partij; of
  3. liquidatie van de andere partij of niet tijdelijke stopzetting van de onderneming van deandere partij.
 4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Nordesign op de Wederpartijonmiddellijk opeisbaar. Indien Nordesign de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst. Nordesign behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Aansprakelijkheid

 1. Voor zover Nordesign bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Nordesign weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Nordesign op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Nordesign het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Nordesign.
 2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Nordesign slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie en niet voor meer dan het bedrag dat in de factuur vermeld staat. Iedere aansprakelijkheid van Nordesign voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 3. De Wederpartij vrijwaart Nordesign voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de Wederpartij geleverde producten en diensten van Nordesign.
 4. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Nordesign kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Nordesign is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
 5. Nordesign is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de Wederpartij aangeleverde materiaal dat op de website van de Wederpartij is aangebracht.
 6. De inhoud van de gegevensverspreiding en –publicatie blijft in alle gevallen de eigen verantwoordelijkheid van de Wederpartij. Nordesign wordt niet geacht deze te beperken of erop toe te zien, noch kan Nordesign aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de eigen publicatie. Alle nodige auteursrechten, vergoedingen, onkosten of boetes zijn ten laste van de Wederpartij.
 7. De Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade die Nordesign mocht lijden ten gevolge van een aan de Wederpartij toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.
 8. Wijzigingen in de gegevens van de Wederpartij dient deze direct schriftelijk mede te delen aan Nordesign. Als de Wederpartij dit niet doet, is deze aansprakelijk voor eventuele gevolgschade die Nordesign daardoor lijdt.
 9. Nordesign is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van de Wederpartij, schade wegens door Nordesign gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel vormt van de Overeenkomst en alle schade welke niet onder de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden valt.
 10. Nordesign is nooit aansprakelijk voor fouten in het materiaal dat door de Wederpartij ter hand is gesteld of voor misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de Overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de Wederpartij, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
 11. Nordesign is nooit aansprakelijk voor fouten, indien de Wederpartij op een eerder moment goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.

Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Nordesign gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Nordesign zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Nordesign niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 3. Onverminderd het vorengaande is Nordesign bevoegd de naam van de Wederpartij op te nemen op een lijst van relaties, welke op de website dan wel via andere uitingen naar derden wordt gepubliceerd, tenzij anders is overeengekomen.

Vrijwaring

 1. De Wederpartij vrijwaart Nordesign voor zover de wet dit toelaat, ter zake van aansprakelijkheid jegens één of meer derden, welke is ontstaan uit en/of samenhangt met de uitvoering van de Overeenkomst, ongeacht of de schade door Nordesign of door haar hulpperso(o)n(en), hulpzaken of (af)geleverde Producten c.q. Diensten is veroorzaakt of toegebracht.
 2. Daarnaast vrijwaart de Wederpartij Nordesign,voor zover de wet dit toelaat, voor alle aanspraken van derden in verband met enige inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van deze derden.
 3. De Wederpartij is steeds verplicht alles in het werk te stellen de schade te beperken.

Intellectueel eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde producten, materialen, analyses, ontwerpen, schetsen, tekeningen, documentatie, adviezen, rapporten, offertes, (elektronische) informatie alsmede voorbereidend materiaal daarvan (gezamenlijk het “IE Materiaal”), berusten uitsluitend bij Nordesign of diens licentiegevers.
 2. De Wederpartij verkrijgt uitsluitend eventuele rechten en bevoegdheden met betrekking tot het IE Materiaal die voortvloeien uit de Overeenkomst en/of die schriftelijk uitdrukkelijk worden toegekend.
 3. Het is de Wederpartij niet toegestaan enig verkregen recht of bevoegdheid met betrekking tot het IE Materiaal over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Nordesign.
 4. Het is de Wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten, merkenrechten of handelsnamen uit het IE Materiaal te verwijderen of te wijzigen, tenzij anders overeengekomen.
 5. Iedere exploitatie, verveelvoudiging, gebruik of openbaarmaking door de Wederpartij van het IE Materiaal dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende rechten en bevoegdheden valt, wordt beschouwd als een schending van de intellectuele eigendomsrechten van Nordesign.
 6. Er zal geen sprake zijn van schending van de intellectuele eigendomsrechten, indien de Wederpartij uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft gekregen van Nordesign voor exploitatie, verveelvoudiging, gebruik of openbaarmaking van het IE Materiaal dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende rechten en bevoegdheden valt.
 7. Al het door Nordesign ontwikkelde IE Materiaal voor de uitvoering van de Overeenkomst kan door Nordesign voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij anders is overeengekomen met de Wederpartij.

Privacy

 1. Nordesign respecteert de privacy van de Wederpartij. Nordesign behandelt en verwerkt alle persoonsgegevens die haar worden verstrekt conform de geldende wetgeving, in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De Wederpartij stemt in met deze verwerking. Ter bescherming van de persoonsgegevens van de Wederpartij hanteert Nordesign passende beveiligingsmaatregelen.
 2. Nordesign gebruikt de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst of het afhandelen van een klacht.
 3. Voor meer informatie over privacy wordt verwezen naar de website van Nordesign.

Vervaltermijn

Voor alle vorderingen en/of bevoegdheden die de Wederpartij jegens Nordesign en/of jegens de door Nordesign eventueel ingeschakelde derden heeft, geldt in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen een verjaringstermijn van één jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de Wederpartij deze rechten en/of bevoegdheden jegens Nordesign en/of de door Nordesign eventueel ingeschakelde derden kan aanwenden.

Overdracht

 1. Het is de Wederpartij niet toegestaan zonder daartoe schriftelijke toestemming van Nordesign te hebben verkregen rechten en verplichtingen, welke voortvloeien uit de Overeenkomst, aan derden over te dragen.
 2. Nordesign is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden.

Nawerking

De bepalingen van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of naar hun aard de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

Overig

 1. Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
 2. De administratie van Nordesign geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de Wederpartij gedane aanvragen. De Wederpartij erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.
 3. Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst onverminderd van kracht blijven. Nordesign zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
 4. De plaats van uitvoering van de Overeenkomst wordt geacht te zijn de plaats waar Nordesign is gevestigd.

Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Alle Overeenkomsten, de Algemene Voorwaarden, en alle niet-contractuele rechten en verplichtingen daaruit voortvloeiende, worden in alle opzichten beheerst door het Nederlands recht.
 2. Alle geschillen tussen Nordesign en de Wederpartij, welke mochten ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden, dan wel van overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter van Rechtbank Amsterdam.
Eén online partner voor het onderhouden van je Website. Met deze unieke service bieden we je een onbeperkt aantal aanpassingen en een blijvend snelle, én beveiligde website, het gehele jaar door